parallax background

Teoshaku

Ohjeet taiteilijoille

Teoshaku ARToulu-taidealueelle

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 avaa Ouluun uuden ARToulu-taidealueen, jossa taide pulpahtelee ja yllättää paikoissa, joista sitä ei ajattele löytävänsä. Kymmenet ympäristöön sijoitetut taideteokset muuttavat Oulujoen suiston seitsemän kaupunginosaa kiinnostavaksi ja omaleimaiseksi taidealueeksi. Osa teoksista jää kaupunkikuvaan pysyvästi ja taidealue jatkaa elämäänsä vielä vuosia kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen. Teokset valitaan visuaalisen alan ammattitaiteilijoille suunnatun avoimen haun perusteella. Haku on avoinna 12.8.2024 asti.


Mikä ARToulu-taidealue?

Taidealue syntyy jo olemassa oleviin kaupunginosiin Oulussa. Taide tuodaan kaupunkitilaan, asuinalueille, luontoon, arjen ympäristöihin ja ihmisten keskelle osaksi elävää kaupunkikulttuuria. Teokset sijoitetaan julkiseen tilaan tai tapahtuvat julkisessa tilassa, jossa ne ovat kaikkien kohdattavissa. Teosten paikkoja ei ole ennalta päätetty, vaan taiteilija ehdottaa joko tiettyä paikkaa  teokselleen tai millaiseen paikkaan teoksen voisi sijoittaa. Ajatuksena on, että taide yllättää paikoissa, joissa sitä ei ajattele kohtaavansa.

Taidealue muodostuu seitsemään kaupunginosaan Oulujoen suiston varrella. Kaupunginosat ovat: Oulun keskusta, Pikisaari, Hietasaari, Toppilansaari, Toppilansalmi, Meri-Toppila ja Tuira. Vuonna 2025 valmistuva asuntomessualue Hartaanselänrannassa ei kuulu toteutusalueeseen. Kaupunginosat edustavat Oulun moninaisuutta: historian kerrostumia, sosio-ekonomista skaalaa ja rakentamisen muuttamaa ympäristöä.

Luonnehdinnat kaupunginosista >

Suuntaa-antava kartta alueesta: kartta.ouka.fi/IMS/?mid=dsrba


Millaisia teoksia taidealueelle halutaan?

Tavoitteena on haastaa perinteisiä käsityksiä julkisista teoksista – millaisia teoksia julkisessa tilassa on totuttu näkemään ja kohtaamaan. Taidealueen teoksia yhdistää teema ”taidetta yllättävissä paikoissa”. Muutoin teosten aihetta, paikkaa ja toteutusta ei ole ennalta tarkasti rajattu. Teokset sijoitetaan kuitenkin pääsääntöisesti julkiseen ulkotilaan. Jos teos sijoitetaan sisätilaan, tulee sen olla kaikkien nähtävillä.

Toivomme ehdotuksia kaiken kokoisista ja hintaisista teoksista. Taide voi olla suurta ja näyttävää tai pientä ja kätkettyä. Teokset voivat olla pysyviä, määräaikaisia, tilapäisiä tai hetkellisiä. Toiveena on, että osa teoksista osallistaa alueen asukkaita.

Teosten tulee olla turvallisia ihmisille ja ympäristölle. Pysyvien ja pitkäikäisiksi ajateltujen teosten tulee olla mahdollisimman huoltovapaita ja kestäviä. Kestävyys ei välttämättä tarkoita teoksen säilymistä muuttumattomana, vaan teos voi myös suunnitellusti muuttua ajan saatossa.


Kuka voi osallistua teoshakuun?

Teoshaku on suunnattu ensivaiheessa Suomessa asuville visuaalisen alan ammattitaiteilijoille sekä Suomessa residensseissä työskenteleville eurooppalaisille taiteilijoille. Ammattitaito osoitetaan hakemukseen liitettävällä ansioluettelolla ja portfoliolla. Oulun Taiteilijaseura pidättää oikeuden täydentää teosvalintaa järjestämällä jatkohakuja. Osa teoksista valitaan muualla Euroopassa asuvilta taiteilijoilta, joiden kohdalla voidaan soveltaa poikkeavaa valintaprosessia tai järjestää kansainvälinen teoshaku.


Teosten määrä ja hankintabudjetti

Toteutettavaksi valitaan vähintään kaksikymmentä teosta. Teoshankintoihin varattu budjetti on noin 230 000 € jo varmistuneella Oulun kulttuurisäätiön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksilla. Taidehankintojen budjetti kasvaa, mikäli hanke saa lisää rahoitusta.

Valitut teokset sijoittuvat seuraaviin hintaluokkiin:
alle 5 000 €
5 000 – 15 000 €
15 000 – 25 000 €

Valitut teokset lunastetaan taiteilijalta ellei toisin sovita. Teoksen hankintahinta muodostuu taiteilijapalkkiosta sekä mahdollisista materiaali-, matka-, majoitus-, kuljetus- ja tuotantokuluista. Taiteilijapalkkio sisältää taiteellisen työn lisäksi teoksen ripustuksen / rakentamisen paikalleen. Edellä mainitut kustannukset tulee eritellä teoksen hinta-arviossa, joka sisältää mahdollisen arvonlisäveron.

On hyvä huomioida, että teosten esillepanoon ei lähtökohtaisesti rakenneta hankkeen puitteissa uutta infrastuktuuria, kuten valaistusta. Mikäli teoksen esillepano edellyttää perustuksia, työkoneiden käyttöä tms. on ne huomioitava teoksen hinta-arviossa ja suunnitelmassa.

Taiteilijapalkkio voidaan maksaa työkorvauksena, jolloin materiaalikustannukset, matka-, majoitus- ja kuljetuskulut sekä ulkopuoliset palvelut maksetaan sen lisäksi toteutuneiden kustannusten mukaan. Hyväksyttävistä kustannuksista ja niiden tasosta sekä kustannusarvion mahdollisista ylityksistä sovitaan tarkemmin taiteilijan kanssa solmittavassa toimeksiantosopimuksessa. Toimeksianto voidaan maksaa myös laskua vastaan, mikäli taiteilijalla on y-tunnus. Kustannukset tulee eritellä hakemukseen myös laskutettaessa. Mikäli taiteilijalla ei ole suomalaista verokorttia, tulee hänellä olla laskutusmahdollisuus. Osa taiteilijapalkkiosta ja kuluista voidaan maksaa sopimuksen teon jälkeen ja työn ollessa käynnissä vuonna 2025. Palkkion loppuosa ja muut sovitut kulut maksetaan, kun teos on valmiina paikallaan. Toimeksiantojen ehdoista, palkkion määrästä, muista korvattavista kustannuksista ja maksuaikataulusta sovitaan tarkemmin erikseen taiteilijoiden kanssa. Taiteilijan teoshakuvaiheessa laatima budjetti on alustava. Taiteilijapalkkion maksussa noudatetaan taiteiilijoiden kannalta yhdenvertaista palkkiotasoa.


Mitä hakemuksessa tulee olla?

Käsittelemme enintään kaksi teosehdotusta / taiteilija tai työryhmä. Tee jokaiselle teokselle oma hakemus.

Hakemukseen sisältyy:

 • yhteystietosi: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, kotimaa.
 • teossuunnitelma
 • teoksen budjetti
 • tiivis ansioluettelo (enintään kaksi sivua)
 • porfolio (enintään viisi sivua)

Havainnollista teossuunnitelmaasi ja liitä hakemukseen sitä tukevaa kuvamateriaalia, kuten luonnospiirroksia teoksesta tai kuvia aikaisemmista teoksistasi. Suunnitelman ei tarvitse olla hakuvaiheessa yksityiskohtainen – tärkeintä on, että ehdotus välittää oikeanlaisen yleiskuvan lopullisesta teoksesta. Pyri hakemuksessasi selkeyteen.

Kerro ja kuvaile teoksesi idea siten, että se avautuu myös muille:

 • Millainen teos on?
 • Mistä materiaaleista se on tehty?
 • Mihin kaupunginosaan ja paikkaan teos sijoitetaan ja miksi?
 • Teoksen suuntaa-antava mittakaava.

Avaa myös teoksen teknistä toteutusta ja ripustusta/rakentamista sijoituspaikalle:

 • Miten teos ripustetaan tai installoidaan? Mitä apuvälineitä, rakenteita tai koneita tarvitaan? Kauanko ripustaminen tai installointi kestää? Edellyttääkö teoksen rakennus- tai ripustusvaihe esimerkiksi katualueen tilapäistä sulkemista tai poikkeavia liikennejärjestelyjä?
 • Kerro, miten olet huomioinut teoksen ja ripustuksen turvallisuuden ihmisille ja ympäristölle.
 • Arvioi teoksesi elinkaari: onko se pitkäikäinen, määräaikainen (arvioitu kesto), tilapäinen tai hetkellinen.
 • Miten olet huomioinut teoksen kestävyyden julkisessa tilassa? Kerro teoksesi mahdollisista huoltotarpeista.
 • Jos teoksesi tai sen valmistus osallistaa alueen asukkaita, kerro siitä.

Erittele hakemuksessa arvio teoksen tuotantokustannuksista:

 • taiteilijapalkkio, joka sisältää myös teoksen ripustuksen / rakentamisen paikalleen.
 • materiaalikustannukset
 • matka- ja majoituskulut sekä teoksen kuljetuskulut
 • mahdollisen aputyövoiman ja konetyön osuus teoksen tuotannossa

Mahdollinen arvonlisävero sisältyy kustannusarvioon. Työryhmät erittelevät budjetissa palkkioiden ja muiden kulujen jakautumisen työryhmän jäsenten kesken.


Teosten valintakriteerit

Teosten valinnassa huomioidaan:

 • Teoksen taiteellinen taso ja teoksen idea suhteessa tehtävänantoon
 • Teoksen suhde sijoituspaikkaan
 • Tekninen toteuttamiskelpoisuus ja teoksen turvallisuus

Teosten valinnassa huomioidaan taidealueen kokonaisuus ja teosten sijoittuminen alueen eri kaupunginosiin. Suurin osa teoksista sijoitetaan kaupungiosiin, joissa on suuri pinta-ala ja paljon asukkaita sekä ennestään vähemmän taidetta. Teoksen toteutuksessa, materiaaleissa ja ripustuksessa/installoinnissa tulee huomioida turvallisuus ja kestävyys ympäristössä. Nämä seikat huomioidaan keskeisenä valintaperusteena. Osa valittavista teoksista osallistaa teoksen sijoitusalueen asukkaita.


Asukkaiden osallistaminen

Tavoitteena on, että osa taidealueelle valittavista teoksista osallistaa sen sijoitusalueen asukkaita. Esimerkkejä erilaisista tavoista osallistaa asukkaita:

 • Teos voidaan toteuttaa yhdessä yhteisön kanssa, vaikka lopullisesta toteuttamisesta vastaa taiteilija.
 • Teos itsessään osallistaa. Se voi olla esimerkiksi vuorovaikutteinen tai katsoja voi jättää jälkensä teokseen.
 • Teoksen toteutuksessa käytetään asukkailta kerättyä materiaalia tai asukkaat ovat saaneet vaikuttaa teoksen toteutustapaan, ulkomuotoon tai sijoituspaikkaan taiteilijan ohjauksessa.

Taiteilijalla on aktiivinen rooli asukkaiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.


Alustava aikataulu ja teosten valintaprosessi

Haku päättyy 12.8.2024 klo 16. Teosten esivalinnassa karsitaan hakemukset, jotka ovat puutteellisia tai eivät selkeästi täytä hakuehtoja. Teosten kuratoitu valinta pyritään tekemään mahdollisimman pian haun päätyttyä. Kokonaisuuden valitsevat kuraattori Satu Oksanen, kuvataiteilija ja kuraattori Anna Ruth sekä mediataiteilija ja julkisen taiteen taideasiantuntija Leevi Lehtinen Taiteen edistämiskeskuksesta.

Kuratoidussa valinnassa jatkoon päässeet teosehdotukset käsitellään tarvittaessa Oulun kaupungin kaupunkikuvatyöryhmässä ja niille haetaan tarvittavat sijoitus- ja toimenpideluvat. Lupaprosessissa arvioidaan teosten toteutuskelpoisuutta, turvallisuutta ja mahdollisuutta sijoittaa teos haluttuun paikkaan sekä kuullaan tarvittaessa sijoitusalueen asukkaita. Taiteilijalta pyydetään tarvittaessa lisätietoja ja tarkempia suunnitelmia teoksen teknisistä ratkaisuista lupia varten.

Teosvalinta varmistuu ja taiteilijan kanssa tehdään toimeksiantosopimus, kun luvat teoksen sijoittamiseen on saatu. Hakijoiden kannattaa varautua pitkään prosessiin. Teosvalinnat julkistetaan vaiheittain, kun teoskohtaiset luvat ja sopimukset ovat kunnossa. Hakijoita tiedotetaan oman teosehdotuksen etenemisestä prosessin eri vaiheissa.

Teoksen tuotanto ajoittuu vuosiin 2025 ja 2026. Tavoitteena on, että teokset sijoitetaan paikalleen keväällä 2026. Aikataulussa voidaan huomioida teosten erityispiirteet ja tarkemmasta aikataulusta sovitaan taiteilijakohtaisesti.


Kuinka haen?

Haku päättyy 12.8.2024 klo 16 (Suomen aikaa). Hakemus lähetetään sähköpostitse. Muulla tavoin lähetettyjä, puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Tutustu hakuohjeisiin huolella ja lähetä hakemus hyvissä ajoin ennen haun päättymistä.

Hakemuksen kieli on suomi tai englanti. Tee hakemus suomeksi, jos se on vahvempi kielesi.

Hakemuksen tulee sisältää kaikki valinnan kannalta oleellinen tieto. Valitsijat eivät tutustu hakijoiden nettisivuihin tai sosiaalisen median kanaviin, joten älä esimerkiksi linkitä ansioluetteloasi tai porfoliotasi. Laita hakemukseesi linkkejä vain, jos ne ovat välttämättömiä teosehdotuksesi havainnollistamiseksi (esim. mediataide, äänitaide).

Hakemuksen muotovaatimukset ja lähetysohjeet:

 • Otsikoi hakemustiedosto omalla nimelläsi
 • Tarkista, että hakemuksessasi on kaikki pyydetty tieto ja muotovaatimukset kohdallaan. Lisäyksiä ja muutoksia ei voi tehdä enää hakemuksen lähettämisen jälkeen.
 • Lähetä hakemus sähköpostiviestin liitteenä yhtenä pdf-tiedostona. Liitteen koko enintään 4 MB. Sähköpostin viestikenttään kirjoitettua tietoa ei huomioida eikä useammasta tiedostosta koostuvia hakemuksia käsitellä.
 • Lähetä hakemus sähköpostiosoitteeseen: [email protected]. Otsikoi viesti nimelläsi.
 • Saat automaattisen vahvitusviestin sähköpostiisi, kun hakemus on saapunut perille.

Vinkkinä: Useita pdf-tiedostoja voi yhdistää yhdeksi esimerkiksi osoitteessa: www.sodapdf.com/pdf-merge
Pdf-tiedostoja voi tarvittaessa pienentää osoitteessa: smallpdf.com/compress-pdf


Mitä taiteilijalta odotetaan?

Hankkeen laajuuden ja taustaorganisaation kevyen rakenteen takia taidealueen taiteilijoilla on vastuu oman teoksensa ripustamisesta/rakentamisesta sijoituspaikalle. Mikäli teoksen esillepano vaatii perustuksia, valaistusta, työkoneiden käyttöä tms. vastaa taiteilija edellä mainitun työn organisoinnista. Oulun Taiteilijaseura tarjoaa apua tarpeen ja resurssiensa mukaan. Taiteilijalla tulee olla riittävä tekninen osaaminen kestävien ja turvallisten rakenteiden suunnittelusta ja toteutuksesta.


Mitä taidealueelle tapahtuu vuoden 2026 jälkeen?

Lähtökohtana on, että teokset ovat paikoillaan koko elinkaarensa ajan, mahdollisesti vuosia. Oulun Taiteilijaseuralla ei ole velvollisuutta huoltaa tai korjata teoksia. Teos voidaan poistaa suunniteltua aikaisemmin, jos se tuhoutuu tai vahingoittuu esimerkiksi ilkivallan tai sääolosuhteiden seurauksena. Taiteilijaseuralla on oikeus siirtää ja uudelleensijoittaa sekä poistaa ja hävittää teoksia.

Osa teoksista lahjoitetaan Oulun taidemuseolle, jolloin kyseiset teokset liitetään Oulun kaupungin kokoelmaan määräaikaisesti tai pysyvästi. Taidemuseo osallistuu kaupungin kokoelmaan liitettävien teosten valintaan ja määrittelee mahdollisen huollon tason jatkossa. Teoksia voidaan lahjoittaa tai myydä myös muille tahoille. Mahdollinen myyntitulo palautuu hankkeen rahoitukseksi.


Toteuttajat

ARToulu-taidealueen toteuttaa Oulun Taiteilijaseura -63 ry, joka on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella toimivien visuaalisen alan ammattitaiteilijoiden yhdistys.

Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Taidealueen mahdollistava Exploring ART -hanke on osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-ilmastonmuutosta. Sen päärahoittaja on Oulun kulttuurisäätiö. Lisätietoja: oulu2026.eu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksen hankkeelle.

Yhteistyökumppanina: Oulun kaupunki, Oulun taidemuseo ja Taiteen edistämiskeskus.


Lisätietoja

Hakuun liittyviä kirjallisia kysymyksiä voi lähettää 31.5.2024 asti sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Koostamme kysymykset ja vastaukset kaikkien hakijoiden nähtäville osoitteeseen artoulu.fi/taidealue/faq >

Tiedusteluihin ei vastata ko. ajankohdan jälkeen.